JBL – Oodinol Plus 250

JBL – Oodinol Plus 250

100 ml oplossing voor toevoeging aan 1000 l aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:

100 ml bevatten: 1180 mg kopersulfaat pentahydraat, 80 mg methylthioninium chloride

Geneesmiddel ter bestrijding van de “fluweelziekte“ veroorzaakt door huidvervuilers uit de Oodinium-groep (Piscinoodinium pillularis in zoet water, Amyloodinium ocellatum in zeewater), Cryptocarion, Chilodonella, Ichthyobodo (Costia) en andere bij siervissen in zoeten zeewater.

De zichtbare tekens van de ziekte zijn een fluweelachtige laag op de huid met een gelig, wit, grijs of bruin uiterlijk, of nauwelijks zichtbare puntjes die duidelijk kleiner zijn dan bij Ichthyophthirius. Als de kieuwen ernstig zijn aangetast, is de ademhaling sterk versneld en staan de kieuwen af.

Daarnaast kan een besmetting met de genoemde en andere parasieten gepaard gaan met de volgende onspecifieke symptomen: schuren tegen decoratieobjecten, klemmen van de vinnen tegen het lijf, gebrek aan eetlust, verminderde beweeglijkheid, apathisch gedrag, verdonkeren van de huidkleur.

Contra-indicaties:

Geen bekend.

Waarschuwingen:

Niet toepassen bij ongewervelde dieren (bv. koralen, garnalen en andere kreeftachtigen) in zoet- en zeewater.

Wordt door slakken en andere weekdieren (bv. schelpdieren) niet verdragen.

Bijwerkingen:

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Voor siervissen in een aquarium

Toepassing:

Vóór gebruik eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten.

In zeewateraquaria bovendien de eiwitafschuimer en .

Vóór toepassing 50% van het water verversen. Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien.

JBL Oodinol moet principieel altijd ’s ochtends worden toegediend.

De dieren daarna goed observeren.

Dosis:

1e dag: 10 ml op 100 liter water.

2e dag: het kopergehalte met behulp van een kopertest controleren. Indien het kopergehalte minder dan 0,05 mg/l bedraagt: nogmaals 10 ml auf 100 liter water doseren. Indien het tussen 0,1 en 0,15 mg/l ligt: nogmaals 5 ml auf 100 l water doseren.

3e dag: als dag 2

5e dag: als dag 2

10e dag: de behandeling is beëindigd.

Na afloop van de behandeling minstens 70% van het water verversen.

Daarbij de bodemgrond met behulp van een slibklok zorgvuldig afzuigen.

In zacht water met een carbonaathardheid van minder dan 4 ° dKH slechts 75 % van de aangegeven dosis toepassen.

Attentie:

Daar koper de neiging heeft te bezinken, adviseren wij om de werkzame concentratie van 0,3 mg/l met de JBL Kopertest te controleren en het kopergehalte zo nodig met een extra dosis tot dit bedrag te verhogen. Iedere dosis van 10 ml Oodinol Plus 250 verhoogt het kopergehalte van 100 liter aquariumwater met 0,3 mg/liter.

Rekening houdend met de genoemde eigenschap van koper om neer te slaan, raden wij u dringend aan zieke dieren zo mogelijk in een aparte quarantainebak te behandelen. Zó kunt u het beste voorkomen dat het kopergehalte van het aquarium waarin de dieren normaal worden gehouden ongecontroleerd stijgt en op een later tijdstip gevaarlijk wordt. Daar een aantal verwekkers van

Oodinium in zoet water ook fotosynthesepigmenten bezitten, kan het verduisteren van het aquarium gedurende 3 à 4 dagen van voordeel zijn voor het succes van de behandeling.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling:

Geef de vissen gedurende eerste drie dagen van de behandeling geen voer. Op dag 4 weer beginnen te voeren met een geringere hoeveelheid voer.

Filtratie gedurende de behandeling:

JBL Oodinol Plus 250 heeft een fatale werking op de nuttige micro-organismen in het filter. Wij adviseren daarom om het filter na afloop van de behandeling grondig schoon te maken; het is nog beter om de filtermaterialen te vervangen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:

Na constatering van een overdosering minstens de helft van het water verversen en de bodemgrond zorgvuldig afzuigen.

Indien een dosering is overgeslagen, deze zo spoedig mogelijk alsnog toedienen en de behandeling zoals beschreven voortzetten.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling ca. 70% van het water verversen. Daarbij de bodemgrond zorgvuldig met behulp van een slibklok afzuigen, zodat eventuele restanten geneesmiddel verwijderd worden.

Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u vervolgens de aangetaste bacteriekolonie helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde meer dan 0,5 mg/l bedraagt, moet onmiddellijk de helft van het water vervangen en een bacteriestarter aan het aquariumwater toegevoegd worden.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Op een voor kinderen onbereikbare plaats bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Voor dieren. Na bereiken van de vervaldatum het geneesmiddel niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door tegelijk een waterzuiveringsmiddel toe te passen neemt de werking van het geneesmiddel af.
  • De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.
  • Met verkleuring van inrichtingsobjecten van kunststof en van siliconen voegen dient rekening te worden gehouden.
  • Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel blijvend van kleur veranderen.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking.

Bron: www.jbl.de

Tags: